Det frugtbare samarbejde mellem direktion og bestyrelse

Direktionens og bestyrelsens samarbejde er væsentlig for virksomhedens eksekveringskraft, og evnen til at omstille sig ift. forhold som opstår. Begge parter ønsker et godt samarbejde.

Når direktøren ansættes, defineres en opgave, som dog ofte beskrives på et overordnet niveau: bringe virksomheden til næste niveau, skabe vækst, skabe mere rentabilitet, få virksomheden på nye markeder osv.

Direktion og bestyrelse skal ”spille hinanden gode” for at få det optimale ud af hinanden i samarbejdet. Bestyrelsen er typisk ikke en del af hverdagen og den daglige drift, og skal derfor være godt opdateret af de rapporteringer direktionen kommer med om virksomhedens tilstand og udfordringer.

Det kan i mange tilfælde være en god ide at gå nogle skridt dybere for at få en fælles forståelse for virksomhedens strategisk identitet og situation, og dermed en tydeligere og dybere opgavebeskrivelse. Ud over at bestyrelse og direktion har forskellige perspektiver er bestyrelser meget forskellige og medlemmer er ofte også forskellige. Det kan være ejere, familie, repræsentanter fra en kapitalfond, forskellige faglige profiler og naturligvis de professionelle bestyrelsesmedlemmer. Alle ser situationer og udfordringer igennem sine egne opfattelser, modeller, paradigmer, vurderer og evaluerer herigennem. Derfor kan rapporteringer nemt føre frem til meget forskellige vurderinger fra bestyrelsesmedlemmerne, ligesom det kan være vanskeligt for direktionen at vurdere rapporteringsbehovet.  Der skal være en god balance ift. det væsentlige i detaljeringsniveauet.

Vi har i Human360 udviklet et værktøj baseret på en solid teoribase, som sikrer at virksomheden, ved at arbejde med dette værktøj, kommer igennem 12 parametre som er dækkende i enhver forretnings- og organisationsudvikling. 360 ° Strategisk kompas bygger på en filosofi om at strategi- og identitetsdannelsen ikke er en linjer og sekventiel proces, som når en ende, men en konstant navigering mellem de 12 parametre.  Værktøjet er en identitets baseret holistisk tilgang til beskrivelse og vurdering af sin virksomheds evne til at bringe det bedste frem i sig selv og udnytte potentialet i organisationen optimalt ift. at løse virksomhedens kerneopgave.

Vi arbejder med 12 felter, som et udtryk for at udnytte virksomhedens potentiale optimalt på hvert felt. Man kan arbejde med felterne enkeltvis, men alle felter har også en interaktion, som påvirker det enkelte felt. Hvert felt kan evalueres og scores.

Her til venstre ses et eksempel fra en virksomhed, hvor den røde linje er et udtryk for den opfattede nu-situation, og den grønne linje er mål for udvikling, og dermed baggrund for fælles definerede handlingsplaner.

Når vi arbejder med ledergrupper, eller ledergruppe og bestyrelse tager vi udgangspunkt i en scanning af den strategiske situation ved at bede den enkelte leder eller bestyrelsesmedlem om at evaluere, dels hvor tydeligt og synligt det enkelte felt er i organisationen, og hvor i hvor stor udstrækning virksomheden får det optimale udbytte af det enkelte felt, ift. kerneopgaven i virksomheden.

Det betyder vi får kortlagt de forskellige opfattelser af situation, som således kommer til udtryk som gap’s, og vi får kortlagt hvor den enkelte ser en begrænsning i virksomhedens formåen.

Det giver en fantastisk grundlag for dialog og dynamisk proces om problemstillinger og udviklingspotentialer. På relativ kort tid kan gruppen få skabt et meget fælles og tydeligt billede af udviklingsbehov, og med udgangspunkt i det skabe en fælles prioritering af ressourceindsatsen i udviklingen. Med metoden får man en stærk udnyttelse af alles viden, indsigter og holdninger. Det giver en dialog som skaber en fælles meningsdannelse.

Når man så fremadrettet bygger sin løbende rapportering op på dette grundlag, får man dels en dialog i stærkere fælles forståelse, og man får en stærke eksekveringskraft i samarbejdet mellem bestyrelse og direktion.

Kontakt os for en dybere drøftelse af udbytte for din virksomhed af et samarbejde med udgangspunkt i 360° Strategisk kompas.

Kim Hansen
Kim Hansen
+45 21 32 89 72
Ole Knokgård
Ole Knokgård
+45 20 44 23 22
<- Tilbage til artikeloversigt